Før du flytter ind

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du kan have som boligsøgende eller beboer i en af DOMI Boligs afdelinger. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at ringe til os på 70 27 97 97 eller sende os en mail.

Almene boligafdelinger er altid underlagt én af to vedligeholdelsesordninger; A-ordning eller B-ordning. Det fremgår både i afdelingens praktiske info og af din lejekontrakt, hvilken vedligeholdelsesordning afdelingen har.
Flytter du ind i en afdeling under A-ordningen er boligen inden overtagelsesdagen istandsat med lakerede gulve og nymalede vægge og lofter.
Mens du bor i boligen
Når du er flyttet ind, sørger du i din bo-periode for boligens indvendige vedligeholdelse. Det vil sige, at du er ansvarlig for maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling. Alle udgifter til dette påhviler dig som lejer, og du er forpligtet til at vedligeholde boligen så ofte, at boligen ikke forringes udover af almindelig slid og ælde.
Når du fraflytter boligen
Når du fraflytter, hæfter du for boligen i de efterfølgende 2 uger – det er istandsættelsesperioden.
I istandsættelsesperioden foretages der normalistandsættelse af boligen og udgiften herfor deles mellem dig og afdelingen. Normalistandsættelse betyder at der foretages nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt let afslibning og lakering af gulv.
To måder at fordele udgifter til istandsættelse
Fordeling af udgiften til normalistandsættelse afhænger af, hvor længe du bor i boligen. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelse over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 % pr. måned i 100 måneder.
Når afdelingen har overtaget udgiften til normalistandsættelse helt efter 8 år og 4 måneder, kan du altså flytte ”gratis” – bort set fra udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af dig som lejer.
Misligholdelse defineres som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af fejlagtig brug, fejlagtig og/eller manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd.
Her er nogle eksempler på misligholdelse:
 • Huller og ridser i døre
 • Ødelagt inventar
 • Ridser i gulve og lakering, der er slidt af
 • Malerarbejde, der ikke er udført håndværksmæssigt
 • Manglende rengøring
 • Råderetsarbejder, der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt
 • Forhold, der ikke er i overensstemmelse med afdelingens;
  • vedligeholdelsesreglement,
  • råderetskatalog og/eller
  • husorden.
Du må gerne selv istandsætte boligen inden fraflytning. Vurderes boligen som nyistandsat ved fraflytningssynet, foretages der ikke normalistandsættelse. Istandsættelsesperioden på 14 dage hæfter du stadig for.
Du kan læse mere om A-ordning i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger.
Almene boligafdelinger er altid underlagt én af to vedligeholdelsesordninger; A-ordning eller B-ordning.
Det fremgår både i afdelingens praktiske info og af din lejekontrakt, hvilken vedligeholdelsesordning afdelingen har.
Flytter du ind i en afdeling under B-ordningen, er boligen normalt ikke nyistandsat, og der er ofte fra- og indflytning samme dag.
Til hver bolig er der oprettet en vedligeholdelseskonto, hvor der via huslejen spares op til den indvendige vedligeholdelse. Man kan sige, at det er en opsparing, der er øremærket til at vedligeholde boligen.

Beløbet på vedligeholdelseskontoen må kun benyttes til:

 • indkøb af malervarer, dette omfatter maling, pensler, leje af stige, tapetserbræt o.l.
 • malerarbejde udført af momsregistreret malerfirma
 • indkøb af gulvlak o.l.
 • afslibning af gulve og gulvlakering foretaget af momsregistreret firma
 • løs pålægning på gulv i køkken, fx vinyl, linoleum eller træ.
Arbejdet skal altid være udført i håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement.
Inden du køber materialer eller bestiller arbejde hos en maler, er det en god idé at kontakte vores administration, og få oplyst beløbet på din boligs vedligeholdelseskonto.
Herefter køber du selv materialerne, eller bestiller arbejdet ved et selvvalgt firma og betaler for det pågældende. Husk at fakturaen skal udstedes til dig.
Når arbejdet er færdig, kontakter du serviceafdelingen for at træffe aftale om at få arbejdet godkendt af en vicevært. Ved godkendelse sender du faktura til vores økonomiafdeling, som refunderer beløbet for vedligeholdelsesarbejdet til dig. Bemærk, at fakturaen skal fremsendes senest 3 måneder fra indkøbsdatoen. Derudover skal du være opmærksom på at arbejdsløn for eget arbejde ikke godtgøres og de samlede udgifter mindst være kr. 300,- og højest saldoen på vedligeholdelseskontoen.
Når du opsiger dit lejemål spærres vedligeholdelseskontoen. Det betyder, at du ikke længere kan disponere over den.
Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes – bortset fra arbejde om følge af misligholdelse. Denne type udgifter betales altid fuldt ud af dig som lejer.
Misligholdelse defineres som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af fejlagtig brug, fejlagtig og/eller manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd.
Her er nogle eksempler på misligholdelse:
 • Huller og ridser i døre
 • Ødelagt inventar
 • Ridser i gulve og lakering der er slidt af
 • Malerarbejde, der ikke er udført håndværksmæssigt
 • Manglende rengøring
 • Råderetsarbejder der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt
 • Forhold, der ikke er i overensstemmelse med afdelingens;
  • vedligeholdelsesreglement,
  • råderetskatalog og/eller
  • husorden

Du kan læse mere om B-ordning i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Når du bor til leje i en almen boligforening, så har du mulighed for at søge om boligstøtte.

Der er forskellige regler for, hvornår du er berettiget til at modtage boligstøtte, og hvor meget du du kan få. Du kan læse mere om reglerne på borger.dk, vælg genvejen “Boligstøtte”.

Her kan du få besvaret dine spørgsmål om boligstøtte, du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte, og det er også her du skal ansøge om boligstøtte.

Er du berettiget til at modtage boligstøtte, så er det Udbetaling Danmark der beslutter, om din boligstøtte udbetales til din NemKonto, eller om beløbet sendes til os og dermed medtages i din huslejeopkrævning.

For konkrete spørgsmål til din boligstøtte, kan du med fordel kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om boligstøtte i pjecen “Boligstøtten” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Når du flytter ind i en af vores ungdomsboliger på Smedegårds Allé, Engkærgårds Allé eller Mallinggårdsvej, betaler du et engangsbeløb – et såkaldt depositum.

Depositummet svarer til 3 måneders husleje på overtagelsestidspunktet, og dette reguleres ikke i bo-perioden, kun i forbindelse med fra- og indflytning.

Derfor må depositum ikke forveksles med beboerindskud, da de udregnes på forskellige metoder.

Det betalte depositum står på en konto hos os i hele din bo-periode. Ved fraflytning medtages depositummet som en del af den endelige flytteopgørelse, og skyldige beløb for istandsættelsesarbejder, pligtige pengeydelser og lignende modregnes i depositummet.

Når dit indflytningssyn er gennemført sammen med en af vores viceværter, modtager du sammen med din indflytningsrapport et link til din fejl- og mangelliste.

Din fejl- og mangelliste er digital og du har mulighed for at uploade billeder med tilhørende kommentarer, og tilknytte dem til det rum i boligen, hvor du har fundet fejlen/manglen.

Du har adgang til din digitale fejl- og mangelliste i 14 dage efter dit indflytningssyn. Herefter lukkes din adgang, og du kan ikke længere notere/påpege yderligere fejl- og mangler. Når fristen for indberetning af fejl- og mangler er overskredet bliver du kontaktet af en vicevært, så i kan gennemgå fejlene/manglerne i fællesskab.

Viceværten vurderer hver enkelt fejl/mangel, og det kan både ske ved gennemgang af listen, men også ved en fysisk gennemgang i boligen. Væsentlige fejl/mangler udbedres, mens uvæsentlige fejl/mangler noteres ned, udbedres ikke, og du hæfter ikke herfor i forbindelse med din fraflytning.

Fejl- og mangellisten medbringes til dit fraflytningssyn, som dokumentation for boligens tilstand på indflytningstidspunktet.

Du kan læse mere om fejl- og mangler i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Alle boliger overtages enten den 1. eller den 15. i måneden, og indflytningssynet afholdes på dagen inden kl. 12.00.
Er overtagelsesdagen en weekend- eller helligdag afholdes indflytningssynes den sidste hverdag forinden.

Indkaldelsen til indflytningssynet sendes via mail ca. 10-14 dage før overtagelsesdagen, og angiver det tidspunkt, hvor du mødes med viceværten på din nye adresse.
Sammen gennemgår i boligen, mens indflytningsrapporten udfyldes og forbrugsmålere aflæses. Når indflytningsrapporten er udfyldt, sendes den til dig via mail.
Indflytningsrapporten dokumenterer boligens tilstand på indflytningstidspunktet, og den derfor medbringes den til dit fraflytningssyn.

Til indflytningssynet giver viceværten vejledning til korrekt brug af boligens hårde hvidevarer. Hører der et kælderrum eller skur med til det lejede, anviser viceværten hvor det er. Er der adgang til fællesvaskeri i afdelingen, viser viceværten hvordan vaskeriet fungerer og udlevere nøglebrik til vaskeriet.

Når indflytningssynet afsluttes overdrager viceværten alle nøgler til boligen – forudsat at indskud og første husleje er betalt – og du kan begynde at flytte ind.

Har du ikke selv mulighed for at deltage i indflytningssynet, er du velkommen til at sende en stedfortræder. Er dette ikke muligt, bliver indflytningssynet gennemført som planlagt, og du kan træffe aftalte med servicekontoret om et andet tidspunkt for udlevering af nøglerne.

Du kan læse mere om indflytning i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Før du flytter ind hos os, betaler du et engangsbeløb – et såkaldt beboerindskud.

Indskuddet er en del af afdelingens finansieringen, og udgør 2 % af afdelingens byggesum, som fordeles til hver bolig ud fra kvadratmeter.
Dette er forklaringen på, at ældre boliger har et mindre indskud end nyere bolliger, der har været dyrere at bygge.

Derfor må beboerindskud ikke forveksles med et depositum, da de udregnes på forskellige metoder.

Det betalte indskud står på en konto hos os i hele din bo-periode. Ved fraflytning medtages indskuddet som en del af den endelige flytteopgørelse, og skyldige beløb for istandsættelsesarbejder, pligtige pengeydelser og lignende modregnes i indskuddet.

Hvis du har svært ved at betale dit beboerindskud, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.

Er du ikke berettiget til at modtage en lån til beboerindskuddet, kan kommunen vælge at yde et frivilligt lån – også kaldet et kautionslån.
Ved et frivilligt lån kautionerer kommunen for at du kan optage et banklån hos en af kommunen udvalgt bank. Efter optagelse af banklånet afdrages lånet direkte til banken.

Når du fraflytter, forfalder en eventuel restgæld på banklånet. Vi sørger for, at restgælden indfries ved banken og beløbet medtages som en skyldig post i din endelige flytteopgørelse.
Er der en skyldig saldo efter endelig flytteafregning, (dog maksimalt banklånets restgæld) opkræves denne hos kommunen, der er kautionerer herfor. Du bliver herefter kontaktet af kommunen for aftale om betaling af beløbet.
Har du indfriet banklånet i løbet af din bo-periode, udbetales et tilgodehavende efter flytteopgørelse til dig.

For konkrete spørgsmål og ansøgning vedrørende kautionslån, kan du med fordel finde informationer på borger.dk – Lån til beboerindskud eller kontakte henholdsvis Odder Kommune eller Aarhus Kommune.
Husk at ansøge ved den kommune, du flytter til.

Hvis du har svært ved at betale dit beboerindskud, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.

Du kan selv ansøge om lån til beboerindskud på borger.dk – Bolig og flytning – Lejebolig – Lån til beboerindskud – Ansøg om lån til beboerindskud.
Husk at ansøge ved den kommune, du flytter til.

Når du fraflytter, forfalder en eventuel restgæld på indskudslånet. Så er der en tilgodehavende saldo efter endelig flytteafregning, udbetales denne til kommunen til hel eller delvis dækning af restgæld for indskudslånet. Har du indfriet indskudslånet i løbet af din bo-periode, udbetales et tilgodehavende efter flytteopgørelse til dig.

For konkrete spørgsmål vedrørende beboerindskudslån, kan du med fordel finde informationer på borger.dk – Lån til beboerindskud eller kontakte henholdsvis Odder Kommune eller Aarhus Kommune.

Når du i tilbudsfasen har besigtiget boligen, kan der være nogle af tidligere lejers effekter, du ønsker at overtage. Det kan være alt fra gardiner, lamper, hylder og skabe til hårde hvidevarer, haveredskaber og tilladt(e) boligændring(er).

Ønsker du at overtage en eller flere effekter/boligændringer, aftales det med den tidligere lejer. I samarbejde udfylder I en overdragelseserklæring. Den finder du ved at klikke på linket nederst i dette felt.

Overdragelseserklæringen skal underskrives af både fraflytter og ny lejer, og den skal afleveres til DOMI Bolig senest ved fraflytters fraflytningssyn.

Der skal være fri adgang for de håndværkere, der istandsætter boligen. Vær derfor opmærksom på, at alle effekter der overdrages skal være nedtaget/afmonteret og fjernet fra boligen, så vidt det er muligt.

Såfremt der aftales en pris for de pågældende effekter, er dette en sag mellem fraflytter og ny lejer og DOMI Bolig uvedkommende.

Overdragelseserklæring

Beboere i almene boliger i Danmark har frit el valg. Det betyder, at du frit kan vælge, hvilken udbyder du ønsker at modtage din strøm fra.

DOMI Bolig har indgået en rammeaftale med AURA Elhandel. Det betyder, at du kan udfylde en digital blanket og underskrive den med MitID og så sørger vi for at du bliver tilmeldt som kunde hos AURA Elhandel på din nye adresse.

Den digitale tilmeldingsblanket finder du nedenfor:
Tilmelding til el-leverandør

Har du ikke selv tilmeldt dig et el-selskab eller underskrevet den digitale tilmelding til AURA Elhandel, så kan du risikere, at der ikke er strøm i boligen, når du flytter ind.
I nogle tilfælde bliver boligen tilmeldt hos AURA Elhandel, og faktura sendes til DOMI Bolig. Vi betaler regningen, og opkræver den sammen med din husleje, som også pålægges et ekstra gebyr for denne ekstra service.

Når du flytter ind, er der mange ting at huske. Derfor har vi samlet en lille liste over de ting, ofte oplever bliver glemt i forbindelse med indflytning. Listen sendes som et følgebrev til lejekontrakten, men du finder også listen nedenfor.

Tjekliste før indflytning

Venteliste for almindelige familieboliger

Vores boliger udlejes via Aarhusbolig, og de gældende regler for udlejning og venteliste er altid at finde på:
www.aarhusbolig.dk

Venteliste for ungdomsboliger

Vores ungdomsboliger udlejes af Kollegiekontoret Aarhus via UngdomsboligAarhus, og de gældende regler for ventelisten er altid at finde på:
www.ungdomsboligaarhus.dk

Fortrin på ventelisten

DOMI Bolig og Odder Kommune indgik i 2020 en aftale om fleksibel udlejning af afdeling 10, Torvald Køhlsvej / Rådhusgade. Du finder aftalen ved at klikke på linket:
Dermed gives der fortrin til de ansøgere, som opfylder følgende krav:
– Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet
– Personer tilknyttet en videregående uddannelse
Det betyder, at ventelisten for afdeling 10, Torvald Køhlsvej / Rådhusgade er opbygget som følger:
1) Afdelingsinterne
2) Boligorganisationens interne med fortrin
3) Eksterne med fortrin
4) Boligorganisationens uden fortrin
5) Øvrige eksterne uden fortrin
NB! Ved lighed tildeles boligen til den med bedst anciennitet. Afdelingsinterne ansøgere bevarer deres fortrin uændret.
Er en bolig opnået med fortrin, er det vigtig at ansøgeren kan fremvise dokumentation for sit fortrin straks efter svarfristen for det endelige tilbud udløber.
For at registrere dit fortrin, skal du opdatere dine personlige oplysninger på din Aarhusbolig profil.
Du kan finde yderligere informationer om fortrin på Aarhusboligs hjemmeside ved at følge nedenstående link:
55+ boliger / seniorboliger
Boligerne i afdeling 46, Starupvej udlejes fortrinsvist til personer over 55 år og uden hjemmeboende børn.
Hvis der ingen ansøgere er blandt seniorer, vil boligerne blive udlejet efter de almindelige udlejningsregler.
Du kan læse mere om ventelistens grundprincipper i pjecen “Når du vil leje en almen bolig” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Ved indflytningssynets afslutning overdrager viceværten alle nøgler til boligen – forudsat at indskud og første husleje er betalt – og du kan begynde at flytte ind.

Har du ikke selv mulighed for at deltage i indflytningssynet, er du velkommen til at sende en stedfortræder. Er dette ikke muligt, bliver indflytningssynet gennemført som planlagt, og du kan træffe aftalte med servicekontoret om et andet tidspunkt for udlevering af nøglerne.

Husk, at der ikke er mulighed for at opnå adgang vil hverken udhus, have eller lejemålet for at flytte effekter ind før overtagelsen, – først efter indflyttersynet har været afholdt, har du adgang til boligen og dens faciliteter.