Afdelingsbestyrelsen – beboerdemokratiets hjerte

Afdelingsbestyrelse

Som beboer i en almen boligorganisation har du en unik mulighed for at påvirke beslutningerne i din boligafdeling. Ved at engagere dig aktivt kan du være med til at forme udviklingen, der hvor du bor. Beboerdemokratiet er kernen i den almene sektor. Afdelingsbestyrelserne spiller en central rolle i det demokratiske system, og de er med til at sikre, at beboernes stemmer bliver hørt. Beboerdemokratiet er en af de store forskelle mellem at bo i almene versus private lejeboliger.

Hvorfor bruge tid på beboerdemokratiet?

Da Henrik Skovbjerg i foråret 2023 sammen med sin ægtefælle flyttede ind i afd. 33 Nygade og Smedegårdsalle, tog han hurtigt initiativ til at få valgt en afdelingsbestyrelse. Afdelingen havde været uden bestyrelse en række år, og han bemærkede hurtigt behovet for et talerør for hele afdelingen, især fordi der ligger store renoveringsprojekter ude i fremtiden.

Før Henrik flyttede til Malling var han i flere år med i bestyrelsen i afdeling 7 Kildegårdsparken. Han peger på, hvor vigtig bestyrelsen er for at forme afdelingens identitet og skabe fællesskab gennem aktiviteter:

“I Kildegårdsparken satte bestyrelsen sit fingeraftryk på afdelingen. Vi skabte fællesskaber og  havde indflydelse på afdelingens grønne områder og på beslutningerne. Alle afdelinger kan have gavn af en bestyrelse.”

Afdelingsbestyrelsen var med til at udforme den nye legeplads og belysningen i vaskehuset, og den indrettede et kælderrum til hobbyrum, som blev en stor succes. Bestyrelsen stod også bag fællesspisning, sommergrill og loppemarked.

Fællesskabet i fokus i den nye afdelingsbestyrelse

Sammen med Henrik Skovbjerg og Morten Stampe Johansen arbejder Jane Vingren, der også er TrivselsAmbassadør, for at styrke naboskabet, etablere sociale initiativer og gøre afdelingen til et endnu mere attraktivt sted at bo:

”Jeg besøger alle ny-indflyttere og byder dem velkommen. Det er allerede blevet til syv-otte besøg, og de fleste inviterer mig faktisk indenfor. I går blev jeg endda inviteret på suppe hos min nye genbo.”

Jane har allerede fået et større socialt netværk, flere beboere hilser og kommer med forslag og ønsker. Hun har også lært de andre i bestyrelsen at kende, mennesker som hun nok ellers aldrig ville have mødt. Det er for hende en vigtig bivirkning ved at bruge tid på det frivillige arbejde i bestyrelsen.

Siden valget i september 2023 har bestyrelsen lagt planer for at få naboskabet til at vokse i den lille afdeling med 20 boliger. Sammen med nogle af de andre beboere har de oprettet en Facebookgruppe og arbejder på at omdanne et lille vaskerum til et mødested med en byttecentral. Til sommer planlægger de at gøre en lille fælles græsplæne til et mødested for afdelingens beboere. I det hele taget har de store forhåbninger om at knytte afdelingens beboere tættere til hinanden.

Hvad går afdelinger uden bestyrelse glip af?

I Afdeling 12 Katrineholmsálle har afdelingsbestyrelsen mange år på bagen. Flemming Henriksen har været en del af bestyrelsen en seks-syv år, heraf de seneste tre år som formand. Sussi Ørndorf blev valgt ind for tre år siden.

Begge fremhæver, at afdelinger uden afdelingsbestyrelse blandt andet går glip af aktiviteter, fællesskaber og lettere adgang til viden om, hvad der sker i DOMI Bolig og i de andre afdelinger. Helt konkret går man også glip af medbestemmelse i forhold til de grønne arealer, når der ikke er nogen beboere repræsenteret på den årlige markvandring.

Sussi fortæller:

”Hører vi utilfredshed om noget, som vi ved noget om, så formidler vi vores viden. For eksempel utilfredshed med snerydning eller overfyldte affaldscontainere, hvor vi videreformidler beskeder fra kontoret. Det kunne også være irritation over mørke stier, hvor vi kan fortælle, at vi har været i kontakt med Service. På den måde undgår vi en del utilfredshed blandt beboerne.”

Flemming supplerer:

”Jeg synes, dialogen med administrationen er vigtig. Budgetmødet giver en god fornemmelse af, hvad der foregår, og hvor vi er på vej hen. Det er ikke meget vi kan bestemme, men vi kan påvirke mere end som så”.

Flemming er glad for at få lov til at præge udviklingen i afdelingen og indblik i boligorganisationens arbejde. Han fremhæver vigtigheden af at deltage på repræsentantskabsmøder og få indblik i andre afdelingers gode ideer. Flemming ser afdelingsbestyrelsen som et springbræt til at skabe netværk og være en aktiv del af det almene boligområde.

Både Sussi og Flemming kunne godt tænke sig mere uddannelse til arbejdet som bestyrelsesmedlem. For eksempel kunne det være nyttigt at blive stærkere i konflikthåndtering og kommunikation. Ligesom det kunne være nyttigt at udveksle erfaringer med bestyrelsesmedlemmer i andre afdelinger.

Fra orienteringsmødet for Repræsentantskabet november 2023. Her var 28 afdelingsbestyrelser repræsenterede.

Organisationsbestyrelsen understøtter etableringen af flere afdelingsbestyrelser

Aktuelt står otte afdelinger i DOMI Bolig uden afdelingsbestyrelse. Det vil organisationsbestyrelsen gerne ændre på og har nedsat en gruppe, der skal finde nye veje til at få flere med i bestyrelsesarbejdet.

Herdis Larsen, formand for OB, fortæller:

”Vi har etableret en taskforce, som vi kan sætte ind for at hjælpe med ideer til at få samlet en afdelingsbestyrelse. Den består af tre medlemmer af organisationsbestyrelsen, Karen Hansen, Rikke Skovsgaard og Torben Lokjær. Og vi har også sat en pulje penge af, som kan bruges, hvis det er nødvendigt”,

Torben og Rikke afsluttede i februar 2024 en bestyrelsesuddannelse, hvor en af opgaverne netop havde fokus på opbygning af afdelingsbestyrelser.

Resumé

At deltage aktivt i beboerdemokratiet giver dig direkte indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver anvendt. Du får mulighed for at påvirke udviklingen, der hvor du bor, gøre boligafdelingen mere attraktiv og skabe et fællesskab, der gavner alle beboere. Afdelingsmødet, der afholdes hvert efterår, er boligafdelingens øverste myndighed, hvor beboere godkender budgetter, regnskaber og kan fremsætte deres egne forslag til afstemning.

Læs mere

Sådan søger I om midler fra DOMI Boligs fællesskabspulje
Hvad vil det egentlig sige at bo alment?