Mens du bor hos DOMI Bolig

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du kan have som boligsøgende eller beboer i en af DOMI Boligs afdelinger. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at ringe til os på 70 27 97 97 eller sende os en mail.

I hver af vores afdelinger indkaldes der årligt til møde for alle afdelingens beboere – afdelingsmødet.
Det er på afdelingsmødet, at der træffes beslutning om det kommende års budgetramme og reglementerne i afdelingen. Afdelingsmødet er på den måde den øverste myndighed i din afdeling, og som beboer er det din adgang til indflydelse i den afdeling, du bor i.
Alle beboere i afdelingen har ret til at deltage i afdelingsmødet, og det er her kan give udtryk for bekymringer men i særdeleshed også komme med idéer og nye forslag. Alt kan nemlig drøftes under det punkt på dagsordning, der hedder ”Eventuelt”, dog emner under dette punkt ikke vedtages/stemmes om.
Afdelingsmødet følger en fast dagsorden, som er fastsat jf. DOMI Boligs vedtægter § 15, stk. 2. Du kan se et eksempel på en dagsorden, ved at klikke på linket:
Dagsorden for afdelingsmødet
På afdelingsmødet kan hvert lejemål afgive to stemmer. Dette er lovmæssigt besluttet for at sikre, at alle lejere har lige vilkår, når der skal vedtages eller afslås beslutninger på afdelingsmødet.
Har du gode idéer til ting der kan gøres anderledes – måske endda forbedre livet i din afdeling – og indebærer din idé en økonomisk konsekvens, kan du stille dette som et forslag på afdelingsmødet. Du kan læse mere om, hvordan du stiller forslag, ved at læse dette menupunkt:
Det gode forslag til afdelingsmødet
Det er også på afdelingsmødet, du får mulighed for at møde dine naboer, danne udvalg og nye fællesskaber på tværs af afdelingens beboere. En af afdelingsbestyrelsens fornemste opgaver er at være forgangspersoner for netop dette og at støtte beboerne i deres afdeling, i at igangsætte og bibeholde aktiviteter, arrangementer og lignende.
Du får altså ikke kun lov til at være medbestemmende om afdelingens situation lige nu og i fremtiden – men du får også muligheden for tage del i fællesskaber og skabe rammerne for livet i din afdeling.
Du har som beboer mulighed for at stille forslag om ting eller forhold, du kunne ønske dig eller ønsker at få ændret i din afdeling. Forslagene kan for eksempel handle om nye lejeredskaber, nye borde-/bænkesæt, miljøtiltag eller ændringer til vedligeholdelsesreglementet, husordenen eller råderetskataloget.
 
Alle beboere, som har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, kan stille forslag. Forslag kan udarbejdes og indsendes hele året og bliver behandlet på afdelingsmødet i september.
 
Dit forslag skal sendes til din afdelingsbestyrelse eller til DOMI Bolig (mail@domibolig.dk) og gerne i god tid – dog senest 14 dage – inden afdelingsmødets afholdelse. Alle indsendte forslag bliver kvalitetssikret af administrationen, både juridisk, økonomisk og driftsmæssigt, inden de sendes ud til beboerne i den afdeling, hvor forslaget stilles.
 
For at hjælpe dig godt i gang med at lave et forslag, har vi udarbejdet en skabelon, du kan bruge. Den finder du ved at klikke på linket:
Skabelon til forslag
 
Udover skabelonen, har vi også en online formular, som du kan udfylde her på hjemmesiden. Du skal bare klikke på knappen nedenfor:
For- eller imod-forslag
Når du formulerer dit forslag, er det vigtigt, at det formuleres, så der kan stemmes for eller imod til det.
Her får du et eksempel:
 
Motivation:
Du ønsker, at det i din afdeling skal være muligt at opsætte hegn mellem rækkehusene, for at give mere privatliv på terrasserne.
 
Eksempel på et forslag, hvor man kan stemme for eller imod:
”Det skal være tilladt at opsætte hegn mellem boligerne til have-siden jf. følgende specifikationer.”
 
(Det er en god idé at komme med en præcis angivelse af, hvilken type, højde og farve hegn, der skal være tilladt.)
 
Eksempel på et forslag, hvor man ikke kan stemme ja eller nej:
”Jeg synes, der er for lidt privatliv i min baghave og det må boligforeningen gøre noget ved.”

Det er afdelingens egne beboere, der sidder i afdelingens bestyrelse. Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet af beboerne, hvilket betyder, at du som beboer kan stille op til afdelingens bestyrelse samt afgive dit lejemåls to stemmer.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor mange medlemmer bestyrelsen består af. Der skal dog mindst være tre medlemmer; formand, kasserer og et almindeligt bestyrelsesmedlem. Derudover kan der også vælges suppleanter.

Afdelingsbestyrelsens medlemmer er valgt for en 2-årig periode og suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

Hver afdeling vælger også hvilke(t) afdelingsbestyrelsesmedlem(mer) der er er deres repræsentantskabsmedlem(mer). Du kan læse mere om hvad et repræsentantskabsmedlem er, ved at læse dette menupunkt: Repræsentantskabet

Afdelingsbestyrelsens medlemmer står gerne til rådighed med informationer om din afdeling og de er bindeleddet mellem afdelingens beboere og DOMI Bolig.

Derudover er en af afdelingsbestyrelsens fornemste opgaver både at skabe være forgangspersoner for det gode liv i afdelingen. Samtidig er det deres opgave at tage initiativ til, igangsætte og bibeholde aktiviteter, arrangementer og lignende. Afdelingsbestyrelsen behøver dog ikke stå med alle opgaver selv, de kan nemlig også at støtte beboerne i deres afdeling, som ønsker at tage del i udvalg og aktiviteter.

Alle afdelinger har en kontaktperson fra organisationsbestyrelsen. Kontaktpersonen står til rådighed og kan både støtte og vejlede afdelingsbestyrelsesmedlemmerne.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad det indebærer at stille op til og arbejde i en afdelingsbestyrelse, er du altid velkommen til at kontakte din afdelingsbestyrelse og/eller kontaktpersonen for din afdeling.

Du kan se, hvem der sidder i din afdelingsbestyrelse og hvem, der er afdelingens kontaktperson fra organisationsbestyrelse ved at finde din afdeling her på hjemmesiden under ”DOMI Boligs afdelinger” og læse i fanen ”Om afdelingen”. Her finder du også deres kontaktoplysninger.

Hver afdelingsbestyrelse holder afdelingsbestyrelsesmøder i løbet af året, de bestemmer selv deres møde frekvens. For hvert møde udarbejdes et referat.

Referaterne findes her på hjemmesiden i hver afdeling, når du klikker på fanen “Praktisk info” og herefter klikker i boksen med “Referater”.
Nogle afdelingsbestyrelser har tilmeldt afdelingen til at mødereferaterne udsendes digitalt til de beboere, der har en mailadresse registreret hos os.

For at gøre det nemmere for afdelingsbestyrelserne at udarbejde deres referater, har vi udarbejdet en skabelon, som alle afdelingsbestyrelser er velkomne til at benytte.

Den findes i Word-format i nedenstående link.
 Skabelon til afdelingsbestyrelsesmødereferat

Referaterne fra afdelingsbestyrelsesmøder offentliggøres senest fire uger efter mødernes afholdelse, således opfyldes § 20, stk. 4 i vores vedtægter.

I DOMI Bolig er der tre forskellige affaldsordninger. Den udvidede affaldssortering implementeres ikke samtidigt i afdelingerne med de forskellige ordninger. Fra og med den dag de nye containere er i afdelingen, gælder den udvidede sortering. 
 
1. Fælles affaldssøer med fem forskellige containertyper 
2. Affaldsøer med nedgravede affaldscontainere, som suppleres med containere på jorden
3. Individuelle containere ved husene. 

Der gælder lidt forskellige ordninger hos hhv. Kredsløb i Aarhus Kommune og renosyd i Odder Kommune.

Kredsløb 

Poser 

Kredsløb leverer ikke nye poser. Her skal borgerne selv købe de nødvendige poser, når velkomstpakken er brugt. Det kan bemærkes, at alle typer gennemsigtige poser kan benyttes til madaffald. Poserne bliver klippet op og frasorteret ifm. den videre behandling af bioaffaldet. 

Sorteringsguide

Sådan gør du på iOS

 1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Safari-browser.
 2. Tryk på upload ikonet nederst, som hvis du vil dele siden.
 3. Vælg ”Føj til hjemmeskærm”.
 4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

Sådan gør du på Android

 1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Chrome-browser.
 2. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne, som fører til dine indstillinger.
 3. Vælg ”Installer app” og tryk ”Installer”.
 4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

renosyd

Poser til bioaffald

I Odder Kommune udleverer renosyd poser til madaffald.  

I afdelinger med individuelle affaldsspande skal man binde en pose på håndtaget, når man har brug for nye poser. Så uddeler renosyd nye ifm. tømning.

Beboere i afdelinger med fælles affaldscontainere kan afhente nye grønne poser hos Service. Åbent hverdage fra kl. 7.30-9.30, Venneslaparken 99, 8300 Odder.

Det kan bemærkes, at alle typer – undtaget kompostérbare – gennemsigtige poser kan benyttes til madaffald. Poserne bliver klippet op og frasorteret ifm. den videre behandling af bioaffaldet. 

  

Sorteringsguide

For at komme godt i gang med den nye sortering anbefaler renosyd, at du åbner en browser på din smartphone og henter den nye kundeplatform mit.renosyd.dk. Så har du altid informationer fra renosyd lige ved hånden.

Klik på linket. Tilføj en (eller flere) adresser, og så er du i gang. Det er hurtigt og nemt at gemme kundeplatformen på din telefon eller tablet, så du altid kan genfinde den.

Der er forskellige fremgangsmåder alt efter hvilken browser du bruger: 

 • Safari: Tryk del-ikon i bunden -> Tryk Føj til hjemmeskærm  
 • Chrome: Tryk del-ikon i adresselinjen øverst -> Tryk Føj til hjemmeskærm (nedenstående er eksempel fra Chrome)
 • Firefox: Tryk menu-ikon -> Tryk Del -> Tryk Føj til hjemmeskærm

Se, hvad der sker med dit sorterede affald

Restaffald 
Metal

Hos Kredsløb

Kort fortalt betyder beboerdemokratiet, at beboerne har indflydelse på og er med til at beslutte, hvordan deres boligområde skal være. Dit ord spiller dermed en afgørende rolle i den daglige drift. Det betyder blandt andet, at du ved, hvad din husleje bruges til – også i forhold til vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer. Du kan som beboer også være med til at forbedre legepladsen eller gøre afdelingen til et dejligere sted at bo ved at afholde fællesaktiviteter.

Beboerdemokratiet er hele den almene boligsektors livsnerve. Her kan du som beboer få indflydelse på og sætte dit aftryk på den afdeling, du bor i. Man kan endda sige, at afdelingens beboerne i fællesskab er deres egen udlejer – netop på grund af beboerdemokratiet.

Ved at deltage i afdelingsmødet og tage aktiv del i beboerdemokratiet har du mulighed for at være med til at præge din afdeling. Det kan fx dreje som om, hvordan jeres fællesvaskeri skal se ud, antallet af legepladser, de grønne arealer, om man på holde hund og kat, og hvilke sociale aktiviteter i skal have i afdelingen.

Så sidder du med gode idéer, der kan forbedre livet i din afdeling, må du endelig ikke holde dig tilbage. Kontakt gerne din afdelingsbestyrelse, og så kan de hjælpe og vejlede dig med at få dine idéer realiseret.

Som nuværende og tidligere lejer af en almen bolig har du mulighed for at indbringe en sag for Beboerklagenævnet i Horsens eller Århus, hvis du ikke er enig i boligforeningens afgørelse.

Beboerklagenævnet afgør bl.a. uenigheder om:

 • Overholdelse af formelle regler for varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Flytteopgørelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i boligen
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Boligbytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelser af husordenen
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet.

Henvendelse til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt.
Det er vigtigt at præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge den fornødne dokumentation, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen, afdelingsreglementer m.v.

I 2022 koster det 149 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar.

Klager vedrørende Odder, Hou, Gylling, Hundslund & Saksild skal sendes til:
Beboerklagenævnets Sekretariat
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 35 40
e-mail: beboerklagenaevn@horsens.dk

Klager vedrørende Malling & Beder skal sendes til:
Beboerklagenævnet
Kultur & Borgerservice
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C
Direkte tlf. 89 40 58 20 (kl. 12 – 14)
e-mail: beboerklage@aarhus.dk

Huslejen skal betales månedsvis forud og forfalder til betaling den 1. hverdag i måneden.
Hvis den 1. er en helligdag, en lørdag, søndag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den første efterfølgende hverdag.

Betales huslejen ikke rettidigt sendes der en påkravsskrivelse til lejeren. Påkravsskrivelsen indeholder påkrav om betaling af huslejen hurtigst muligt.
Fremsendelse af påkravsskrivelse medfører et gebyr, der opkræves via huslejen den efterfølgende måned. Gebyret udgør 284,00 kr. i 2022.

Husk at det er dit ansvar som lejer, at din husleje betales rettidigt.

Er huslejen ikke betalt inden 14 dage efter modtagelse af påkravsskrivelsen, overgives sagen til vores advokat med henblik på inddrivelse af det skyldige beløb med deraf følgende inkassoomkostninger.
Derefter kan sagen blive overgivet til fogedretten med deraf følgende yderligere omkostninger.

Det er muligt at betale med visa/dankort/mastercard ved henvendelse i administrationen.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at betale med kontanter.

Den nemmeste måde at sikre at huslejen bliver betalt rettidigt hver måned er at tilmelde din husleje til Betalingsservice. På den måde bliver den månedlige husleje betalt automatisk.

Du kan tilmelde din huslejebetaling til Betalingsservice elektronisk ved at klikke på det følgende link:
Tilmelding til Betalingsservice

Vores lejere har, under visse forudsætninger, ret til at bytte bolig med en anden lejer.

Der kan byttes bolig med en anden lejer i:

 • samme afdeling
 • DOMI Boligs øvrige afdelinger
 • en anden boligforening
 • en privat udlejningsejendom

Der kan ikke byttes bolig med:

 • en ejer af privat ejendom
 • en ejer af en ejerlejlighed
 • en andelshaver i en andelsboligforening

Som boligforening kan vi modsætte os en bytning, hvis:

 • lejer ikke har boet i boligen i 3 år
 • boligen ved bytning bliver beboet af flere end 1 personer pr. beboelsesrum
 • DOMI Bolig i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig bytningen

Ved bytning af almene ungdomsboliger og almene ældreboliger, er det kun muligt at bytte med en lejer, der ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til den pågældende boligtype, såfremt kommunen har givet skriftligt samtykke hertil.

Boligbytte gennemføres med proceduren for en normal fraflytning. Det vil sige, at begge boliger får foretaget fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af flytteopgørelse. Der indgås nye lejekontrakter og betales nyt beboerindskud for begge boliger.

Vi formidler ikke boliger til boligbytte, men går du med overvejelser om at bytte bolig, kan vi henvise dig til hjemmesiden www.bytbolig.dk.

Har du fundet én at bytte bolig med, skal både du og den anden part rette henvendelse til kontoret, så vi i fællesskab kan få styr på alle formalia.

Du kan læse mere om boligbytte i pjecen “Boligbytte og fremleje” fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Hos DOMI Bolig har vi fokus på både inde- og udearealer. Det betyder, at vi ved store renoveringsprojekter og nybyggeri nytænker afdelingens grønne arealer og gør miljø- og bæredygtighed til en del af beboernes og vores hverdag. Med andre ord tænker vi “ind i den grønne kasse” og gør afdelingerne bæredygtige og “vilde med vilje”.

I praktisk forstand betyder det, at de grønne arealer indrettes med et frodigt udtryk, høj biodiversitet og høj biofaktor, hvilket hjælper med at sikre de lokale økosystemer og bibeholde levesteder for insekter og fugle.

De grønne områder danner samtidig rammerne for beboernes udeliv i afdelingerne. Så der indrettes attraktive uderum, der inviterer beboere i alle aldre til at benytte udearealerne.

Afdelingernes grønne løsninger tager ligeledes hensyn til, at den daglige drift optimeres. Dette gøres ved at områderne får en beplantning, der behøver et minimum af beskæring og vedligehold.

For at fremtidssikre bevarelsen af afdelingernes grønne identitet har DOMI Boligs organisationsbestyrelse truffet beslutning om, at afdelingens udearealer indgår som en del af afdelingens samlede arkitektoniske udtryk. Det betyder, at der ikke kan træffes beslutning om forandring af den grønne afdelings udearealer på afdelingsmødet, men at det kun kan vedtages af DOMI Boligs organisationsbestyrelse.

DOMI Boligs grønne afdelinger er:

Afdeling 35, Stenhøjgårdsvej
Afdeling 48, Løkkegårdsparken

Vi vil gerne kommunikere digitalt med vores beboere, og det har en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2019, givet os mulighed for. Derfor overgik DOMI pr. 1. september 2019 til generelt at kommunikere via e-mail og e-Boks og det er herefter udelukkende opsigelser og påkravsskrivelser, der sendes med posten.

Er du i tvivl om, hvorvidt vi har registreret dine opdaterede kontakt oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Skulle du være fritaget for Offentlig Digital Post, kan du også blive fritaget for at kommunikere digitalt med os. Det kræver blot, at du kan dokumentere dette, ved at fremvise den fritagelse, du har modtaget fra det offentlige, til os. Du kan enten sende en kopi med posten eller aflevere den til os på Tornøegade 12.

Vores driftsafdeling tager hånd om alle de grønne områder i vores afdelinger.
Meget af arbejdet er sæsonbestemt, jf. Driftens årshjul.

Har du spørgsmål til din afdelings grønne arealer, kan du kontakte:

8780 2300

Kontakt

 

Aconto via huslejen eller direkte afregning med leverandør

Betaler du sammen med din husleje aconto vand/varme/vandafledning, afregnes dit forbrug gennem DOMI Bolig, 

Det månedlige acontobeløb svarer til en tolvtedel af dit forventede årsforbrug. Når forbrugsåret er ovre, udarbejder DOMI Bolig et forbrugsregnskab på baggrund af de forbrugsopgørelser, vi modtager fra Techem eller Samn Forsyning (spildevand). Techem har ansvaret for de målere, der registrerer – og for registreringen af – dit vand/varme forbrug.

Har du betalt for meget i aconto i forhold til, hvad du aktuelt har forbrugt, modregner vi det for meget betalte i den første husleje, efter forbrugsregnskabet er sendt ud. Har du betalt for lidt, opkræves det for lidt betalte i forbindelse med huslejen én måned efter, at forbrugsregnskabet er sendt ud.

Betaler du dit forbrug direkte til leverandøren, er det ikke DOMI Bolig, der udarbejder forbrugsregnskabet. Her skal du rette spørgsmål vedrørende forbrug og afregning direkte til den aktuelle leverandør.

Værdi at vide

Du kan her på hjemmesiden under din afdeling (menupunktet ‘Afdelinger’) og under fanebladet ‘Praktisk info’ se, hvordan dit forbrug afregnes.

Skæringsdatoen for forbrugsregnskabet i din afdeling fremgår af din lejekontrakt.

I henhold til den gældende lovgivning skal du modtage dit forbrugsregnskab senest fire måneder efter regnskabets udløb, eller senest tre måneder efter vi har modtaget årsafregningen fra leverandøren.

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du seks uger fra modtagelsen af regnskabet, til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet, og den kan sendes til vores økonomiafdelingen på mail til mail@domibolig.dk eller pr. brev til Tornøegade 12.

Såfremt vi fastholder det fremsendte forbrugsregnskab, og du stadig ikke er enig, kan forbrugsregnskabet senest 12 uger efter udsendelsesdatoen indbringes for Beboerklagenævnet.

Husk, at

 • du kan holde øje med dit forbrug via Techem App.
  Kontakt os på mail@domibolig.dk og få tilsendt et link pr. mail.
 • udgifter til forbrug er det, der kaldes en pengepligtig ydelse. Misligholder du din betalingsforpligtigelse, kan dit lejemål i yderste konsekvens ophæves.
Hvad dækker DOMI Boligs bygningsforsikring?
 • alle vores bygninger, skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, som er opført på muret, støbt fundament, betonblomme og trykimprægneret træ.
 • udvendige udsmykninger, skilte, lysreklamer, baldakiner, markiser og lignende. Herudover også lygtestandere og bomme på DOMI Boligs område.
 • derudover er bygninger som udestuer, garager, carporte, skure mm. medforsikret, når disse er opført efter gældende bygningsreglement, godkendt af DOMI Bolig og fremgår af BBR.
 
Som beboer i en lejebolig, bør du i lighed med beboere i ejerbolig, selv forsikre din husstand. De vigtigste forsikringer for dig/jer er indbo-og ansvarsforsikring.
 
Hvad dækker din indboforsikring?
Din indboforsikring dækker genstande, som naturligt hører til i et hjem. For eksempel møbler, tøj, tv, cykel, kontanter, haveredskaber og hobbyudstyr. Typisk genstande som du vil tage med dig, hvis du flytter.
Indboforsikringen dækker skade efter for eksempel brand, vand, tyveri, færdselsuheld og håndværk. Den dækker også, hvis du kommer til at skade en anden person eller ødelægger andres ting.
Indbogenstande, som er lånt eller lejet, er også dækket. Det gælder dog kun, hvis skaden ikke allerede er dækket af ejerens forsikring.
Vær opmærksom på, at der er begrænsninger når indbo opbevares i kælder-/loftsrum, udhuse/garager m.v.
Hvem skal jeg ringe til hvis uheldet er ude?
Som lejer er du forpligtet til at stadse skaden med det samme.
 
Når du opdager en skade, skal du ringe til vores service telefon: 8780 2300 mellem 7.30-9.30.
Hvis uheldet sker udenfor dette tidsrum, skal du ringe til vores nødtelefon: 7027 0708

Som lejer har du mulighed for at fremleje din bolig. Du kan enten fremleje hele din bolig, eller du kan fremleje et eller flere rum, det kaldes delvis fremleje.

Reglerne for fremleje er heldigvis forholdsvist enkle, men som lejer bør du være opmærksom på, at reglerne for hel og delvis fremleje er forskellige.

Delvis fremleje

Du har ret til at fremleje en del af din bolig, hvis:

 • højest halvdelen af boligen fremlejes
 • det samlede antal personer, der fremover skal bo i boligen, ikke overstiger antallet af beboelsesrum
 • du ikke kræver en husleje af fremlejetager, der er højere, end den du betaler for hele boligen
 • der er indgået en skriftlig aftale om fremleje
 • kopi af fremlejekontrakten er sendt til DOMI Bolig før fremlejens begyndelse

Fuldstændig fremleje

Du har ret til at fremleje hele din bolig, hvis:

 • fremlejeperioden maksimalt varer to år
 • du kan dokumentere at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse, fængsel eller lignende
 • det samlede antal personer, der skal bo i boligen, ikke overstiger antallet af beboelsesrum
 • du senest 14 dage før indgåelsen af en fremlejeaftale orienterer DOMI Bolig om, at du vil fremleje. Orienteringen skal indeholde oplysninger om årsagen til dit midlertidige fravær, navnet på din lejer, antallet af personer i husstanden og huslejens størrelse
 • du skal lave en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer. Kopi af fremlejekontrakten skal sendes til DOMI Bolig inden fremlejeperioden begynder.

Husk at du som lejer har ansvaret for at huslejen bliver betalt rettidigt, at din fremlejetager overholder husordenen og at din bolig ikke bliver misligholdt.

Modtager du boligstøtte skal du huske at give Udbetaling Danmark besked om dette. Det kan du gøre via dette link: Giv Udbetaling Danmark besked om ændringer i boligstøtte.

Du kan læse mere om fremleje i pjecen “Boligbytte og fremleje” fra BL – Danmarks Almene Boliger og du er altid velkommen til at kontakte kontoret med spørgsmål til din konkrete situation.

Det er i mange af vores afdelinger tilladt at holde husdyr.

I hver afdelings praktiske informationer, kan du se, om det er tilladt at holde husdyr eller ikke.
Klikker du på linket “Se husdyrreglementet her”, finder du oplysninger om hvilke husdyr, der er tilladt i afdelingen og hvor hvor mange der må haves pr. lejemål.

Det er også her du finder afdelingens husdyrreglement og har mulighed for at udfylde og indsende ansøgning om tilladelse til husdyr.

Husk at det er din pligt som lejer og husdyrsindehaver at holde dig opdateret med det til en hver tid gældende husdyrreglement – og naturligvis også overholde dette.

Som beboer har du mulighed for at benytte dig af installationsretten.
Det kan du gøre på to måder:

1. Hvis du ønsker en ny installation i boligen
Ønsker du for eksempel at installere opvaskemaskine, vaskemaskine, eller tørretumbler skal du søge om tilladelse til dette.

For at opnå tilladelse stilles der følgende krav:

 • Montering skal foretages af autoriseret vvs-installatør / elektriker
 • Hvis opvaskemaskine/vaskemaskine placeres på et gulv med træbelægning, skal maskinen placeres på en drypbakke
 • Tørretumbler skal installeres som kondenstørretumbler, medmindre det fremgår af afdelingens reglement, at tilslutning til aftræk er muligt
 • Vedligeholdelse af egne hvidevarer påhviler lejer
 • Installationen må ikke medføre udgifter til afdelingen

2. Hvis du ønsker at udskifte en til boligen hørende installation
Ønsker du for eksempel at udskifte en eksisterende hårde hvidevarer, armatur eller lignende, skal du søge om tilladelse til dette.

For at opnå tilladelse stilles der følgende krav:

 • Montering skal foretages af autoriseret vvs-installatør / elektriker
 • Hvis opvaskemaskine/vaskemaskine placeres på et gulv med træbelægning, skal maskinen placeres på en drypbakke
 • Vedligeholdelse af egne hvidevarer påhviler lejer
 • Nedtagne installationer (vaskemaskine, armatur og lignende) skal opbevares i hele bo-perioden og afleveres rengjort ved fraflytning
 • Den nye installation tilhører lejer og skal demonteres ved fraflytning
 • Installationsændringen må ikke medføre udgifter til afdelingen
Husk at du som lejer hæfter for eventuelle skader på din bolig, som er opstået i forbindelse med din brug af installationsretten.
Du ansøger om tilladelse til at benytte installationsretten ved at sende en mail til kontoret, hvori du beskriver, hvilken installation du ønsker at ændre eller tilføje.
Du kan læse mere om installationsretten i pjecen “Råderetten fra BL – Danmarks Almene Boliger og du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har yderligere spørgsmål til installationsretten.

Som beboer hos os, må man forvente at have naboer, som bor meget tæt på. Vores beboersammensætning er meget blandet og består af mennesker i alle aldre og i mange forskellige familie sammensætninger, livsstile og døgnrytmer, og det kan medføre forskellige former for støj og uoverensstemmelser.

Det er naturligvis altid at foretrække, at du som beboer selv forsøger at løse de udfordringer, der kan opstå. Som regel løses de fleste uoverensstemmelser på fornuftig vis, ved at du stille og roligt selv tager kontakte til din nabo og gør opmærksom på den gene du oplever, det kan eksempelvis være støj. Ofte kan det være en lille ting eller adfærd, som nemt kan ændres, når din nabo er blevet opmærksom på herpå.

Bliver uoverensstemmelsen til en egentlig konflikt, og hjælper gentagne, høflige henvendelser ikke, kan du sende en skriftlig klage til os. Vi sender herefter et brev til den beboer, der klages over. I brevet fremgår klagepunktere og en henstilling om at overholde afdelingens gældende reglementer.

Ønsker du at indgive en klage, skal den opfylde nedenstående krav for at blive behandlet:

 • der skal som hovedregel være klage fra mindst 2 beboere fra forskellige lejemål, førend en klagesag kan behandles.
 • klagen skal indgives skriftligt, da mundtlige klager afvises
 • klagen skal sendes til kontoret enten via mail til mail@domibolig.dk eller brev til Tornøegade 12, 8300 Odder.
 • klagen skal tydeligt og læseligt angive:
  • hvem du klager over
  • hvad du klager over
  • hvornår det du klager over er sket (gerne med dato og klokkeslæt)
  • hvem du er (navn, adresse og kontakt oplysninger)

Er det ikke muligt at finde en løsning i en klagesag, bliver sagen overdraget til vores advokat.

Det kan det blive nødvendigt at indbringe sagen til Beboerklagenævnet, som modtager kopi af hele klagesagens korrespondance. Beboerklagenævnet sender kopi af klagerne til sagens parter og disse indkaldes til at fremlægge deres side af sagen for nævnet. Det vil sige, at i denne del af klagesagen bliver den du klager over informeret om, hvem der fremsætter klagen.

Du kan derfor ikke indgive anonyme klager.

 

Siden august 2020 har det været muligt at få finansieret etableringen af en første ladestander i de andelinger, der ansøger OB om at få en etableret. Det vil sige, at det er hovedorganisationen, og ikke den enkelte afdeling, der betaler. 

Der er ikke de store formelle krav til ansøgningen, den skal dog mindst indeholde følgende informationer:

 • Hvilken afdeling ansøgningen omhandler
 • Hvem har (bestilt) en el-/hybrid bil

Ansøgningen sendes til mail@domibolig.dk.

Den kan være fra dig som beboer, eller fra afdelingsbestyrelsen på vegne af en beboer, i afdelingen. 

Den modtagnes ansøgning behandles herefter på et OB-møde. Efter organisationsbestyrelsens godkendelse igangsætter administrationen selve etableringen af ladestanderen. Dens placeringen besluttes af administrationen med afsæt i praktiske og økonomiske forhold.

Husk, at det er et krav for bevillingen, at en beboer enten allerede har eller har bestilt en el-/hybrid bil, og at der må forventes en vis behandlingstid fra ansøgningen er modtaget til Dinel og AURA E-mobility har etableret ladestanderen.

Hvilke afdelinger har ladestander?

Under den enkelte boligafdeling (menupunktet ‘Afdelinger’) under fanebladet ‘Praktisk info’ vil det være angivet, hvis afdelingen har en ladestander. Her vil der også  være link til brugsvejledningen.

OBS!  

 • Der er maksimalt 3 timers opladning i tidsrummet 8.00 til 23.00.
 • Der er ingen garanti for en ledig lader fx i henhold til rejseplaner og variabel strømpris 
 • Der er ingen garanti for mulighed for opvarmning af bilen inden kørsel, når det er koldt 
 • Etablering af Individuel ladestander skal, ud over at være praktisk muligt ved din bolig, forudgående være godkendt af afdelingsmødet. DOMI Bolig håndhæver ikke individuelle ordninger. 

De enkelte boligafdelinger tager beslutning om, du som beboer kan få udført henholdsvis en Delvis køkkenmodernisering, Individuel køkkenmodernisering og/eller Individuel badeværelsesmodernisering.

Moderniseringerne finansieres gennem lån i afdelingen. Lånet afdrages via en huslejeforhøjelse på dit lejemål. Flytter du, overtager den nye beboer eventuel restgæld. 

Bemærk, at køkkener skal være mindst 10 år gamle for en delvis- og 15 år gamle for en individuel modernisering, mens badeværelser skal være mindst 20 år gamle.  

Er Delvis køkkenmodernisering, Individuel køkkenmodernisering og/eller Individuel badeværelsesmodernisering pt. ikke en mulighed i din afdeling, kan du stille forslag om, at de skal være det, på næste afdelingsmøde.

Delvis køkkenmodernisering

En delvis køkkenmodernisering er både en mere miljøbevidst og en mere prisvenlig løsning end en hel individuel køkkenmodernisering. Du udskifter de reelt slidte enkeltdele, i stedet for at kassere hele køkkenet. Udskiftning af samtlige låger, bordplader og håndvask er obligatorisk.

Det forudsættes, at det eksisterende køkken er mere end 10 år gammelt, og at DOMI Boligs servicefolk vurderer dets korpus velegnet til modernisering.   

Læs meget mere om Forudsætninger for og krav til delvis køkkenmodernisering.

Vedtaget i følgende afdelinger

11 Stampmøllevej 6-28, Odder
12 Katrineholmsalle 11-75, Odder (nuværende køkkener er fra 2006)
13 Pilevænget 40-82 og Højvænget 301-387, Odder
14 Egholmparken 1-180, Odder
16 Søndergade 12-18, Hou
19 Blommevænget, Saksild
21 Jens Nørgaardsvænge 1-21 og Rasmus Larsens Vænge, Gylling
22 Tornøegade, Odder
23 Østergade, Odder
24 Stadionvænget, Hou
25 Kirkevang, Hundslund (nr. 37-45 kan tidligst modernisere køkkener i 2036)
32 Bredgade, Malling
34 Engdalgårdsvej, Beder
36 Tværgade, Malling (der må laves to delvise køkkenrenoveringer om året)
37 Smedegårds Allé
41 Markskellet, Malling
44 Moselunden, Malling

Individuel køkken- og badeværelsesmodernisering

En individuel modernisering er en gennemgribende udskiftning. Den forudsætter at et eksisterende køkken er mere end 15 år og et eksisterende badeværelse er mere end 20 år. Et eventuelt tidligere moderniseringslån skal også være færdigbetalt.

Læs meget mere om  Forudsætninger for og krav til individuel køkkenmodernisering.

Læs meget mere om Forudsætninger for og krav til individuel badeværelsesmodernisering.

Vedtaget i følgende afdelinger
1 Rådhusgade (kun køkken)
11 Stampmøllevej
12 Katrineholmsalle
13 Pilevænget / Højvænget
14 Egholmparken
16 Søndergade, Hou
18 Venneslaparken/Saloparken
19 Blommevænget, Saksild
20 Vestergade, Hou (kun nr. 69)
21 Jens Nørgaardsvænge (i Rasmus Larsens Vænge kan tidligst moderniseres køkkener i 2037 og badeværelser i 2042)
22 Tornøegade
23 Østergade
24 Stadionvænget, Hou
25 Kirkevang (nr. 37-45 kan tidligst modernisere køkkener i 2036)
32 Bredgade
33 Nyvej / Smedegårds Allé
34, Engdalgårdsvej
36 Tværgade (der må laves 3 køkkener og 2 badeværelser om året)
37 Smedegårds Allé
38 Engkærgårds Allé
39 Mallinggårdsvej
40 Mallinggårdsve
41 Markskellet
44 Moselunden (der kan tidligst moderniseres badeværelser i 2028)

Har du foretaget navneændring, er det vigtigt, at du henvender dig til os.
Vi opdaterer ikke med Folkeregistret og derfor får vi ikke automatisk besked om din navneændring.

Når din navneændring er officiel, sendes du kopi af dokumentation herfor til os på mail, og så sørger vi for at dit navn opdateres ved Aarhusbolig og internt hos os.
Vi gemmer ikke denne dokumentation, og sletter den når vi har opdateret dit navn i vores systemer.

Bemærk, at din navneændring gælder fremadrettet og dit tidligere navn på lejekontrakt ikke bliver ændret.

Som beboer, kan det være muligt, at få tilladelse til at opsætte sin egen parabol/antenne. Tilladelsen gives ud fra følgende retningslinjer:

 • Opsætning af parabol/antenne må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra DOMI Bolig
 • For at opnå tilladelse til at opsætte parabol/antenne, skal der sendes en skriftlig ansøgning. Du finder ansøgningsblanketten nedenfor.
 • Opsætning af parabol/antenne er kun tilladt, såfremt de ønskede kanaler ikke i forvejen findes på kabel-tv-nettet, eller kan tilbydes via en selector
 • Opsætning af parabol/antenne i stuelejligheder og tæt/lav byggeri må udelukkende ske i haven, men kun såfremt parabolen/antennen placeres ved jorden og under hækhøjde. Ved boliger på 1. sal kan parabol/antenne monteres på altanrækværk
 • Opsætning af parabol/antenne i etageboliger må kun ske på den indvendige side af altanen
 • Modtagelse af signal må ikke ske gennem åbentstående vindue, derfor kan der isættes en plexiglasrude af en autoriseret glarmester. Dette skal ske efter viceværtens anvisning
 • Tilladelsen bortfalder, hvis de programmer, der har givet anledning til dispensationen, tilbydes via kabel-tv-nettet eller selector
 • Tilladelsen bortfalder, hvis forholdene i denne ikke overholdes
 • Parabolen/antennen skal demonteres ved fraflytning
 • Opsætning af parabol/antenne må ikke medføre udgifter til afdelingen

Ansøgning om opsætning af parabol/antenne

Repræsentantskabet er DOMI Boligs øverste myndighed og består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra hver afdeling. Du kan læse mere om repræsentantskabet her.

Enkelte af vores afdelinger har røgfri boliger og det fremgår under afdelingens praktiske info. Det fremgår også af din lejekontrakt, hvis din bolig er røgfri.

Når afdelingens boliger er røgfri, er det ikke tilladt at ryge cigaretter, cerutter, pibe, e-cigaretter, vandpibe og lignende indendørs i lejemålet.

Du skal derfor være indstillet på, at rygning i en røgfri bolig anses som misligholdelse af bestemmelserne vedrørende den tilladte brug af lejemålet.

Som lejer har du mulighed for at foretage ændringer både inde i og udenfor din bolig når du benytter dig af råderetten.
 
Så ønsker du at ændre på boligen, ved for eksempel at installere nyt køkken, fjerne eller opsætte en skillevæg, lave en overdækket terrasse, lægge nye fliser på terrassen, opsætte markiser, hegn eller lignende kan det muligvis lade sig gøre.
 
De ændringer, du må foretage i og udenfor din bolig finder du i afdelingens råderetskatalog. Du finder råderetskataloget her på hjemmesiden under din afdelings praktiske info. Det er også her du finder tegningerne til godkendte boligændringer.
 
Ansøgningsproceduren for indvendige og udvendige boligændringer
 
Inden du foretager ændringer i eller udenfor din bolig, er det meget vigtigt, at du søger tilladelse hertil. Ansøgningsproceduren er afhængig af, hvilken ændring du ønsker at foretage.
 
Ønsker du at foretage indvendige ændringer i boligen, ansøger du om tilladelse til at benytte råderetten ved at sende en mail til kontoret, hvori du beskriver, hvilke ændringer du ønsker foretage.
Dette er også gældende for udvendige ændringer – på nær, hvis du ønsker at opføre en sekundær bebyggelse, her er nemlig en helt særlig ansøgningsprocedure.
 
Ansøgningsproceduren for opførelse af sekundær bebyggelse
 
En sekundær bebyggelse er en fællesbetegnelse, der dækker over redskabsskur, overdækning, hævet opholdsareal og lignende.
Gives der i din afdelings råderetskatalog mulighed for at der kan opføres en sekundær bebyggelse, udfyldes ansøgningsformularen:
Den udfyldte formular sendes til kontoret via mail eller brev.
 
Overholder den ansøgte sekundære bebyggelse, det som er tilladt i råderetskataloget, modtager du en fuldmagt. Med den modtagne fuldmagt skal du ansøge din kommune om tilladelse til opførelse af den sekundære bebyggelse.
 
Godkender kommunen din ansøgning, modtager du en byggetilladelse og en  igangsætningstilladelse og du kan herefter sætte arbejdet i gang.
 
Når der er bygget færdig, sender du en meddelelse om færdigmelding til kommunen, som returnerer en ibrugtagningstilladelse – herefter er din nye bebyggelse klar til brug.
 
Husk at sende kopi af bygge- og ibrugtagningstilladelse sendes til kontoret. Kommunens sagsbehandlingsgebyr opkræves til betaling sammen med din husleje.
 
Godtgørelse
 
Grundlæggende kan boligændringer deles i to grupper:
 1. Forandringer
  Er arbejder, der ikke forbedrer det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kræves reetableret ved fraflytning. Det er DOMI Bolig, der bestemmer om forbedringsarbejdet skal reetableres ved fraflytning
 2. Forbedringer
  Er arbejder, der forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning.

Fælles for både forbedrings- og forandringsarbejder er, at de skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig.

Når du ansøger om boligændringer, kan du med fordel spørge ind til, om arbejdet betragtes som en forandring eller en forbedring.
Er arbejdet en forbedring, beregnes godtgørelsesbeløbet på grundlag af dokumenterede udgifter. Arbejdet skal være udført af et momsregistreret firma og der skal foreligge faktura/kvitteringer for det udførte arbejde.

Godtgørelsesbeløbet afskrives over en periode på mellem 10 og 20 år. Afskrivningsperioden afhænger at hvilken type boligændring, der er tale om.

Du kan læse mere om råderet i pjecen “Råderetten” fra BL – Danmarks Almene Boliger og du er altid velkommen til at kontakte kontoret med spørgsmål til de arbejder du påtænker at udføre.

Skilsmisse og samlivsophør

Står du som lejer i den uheldige situation, at du og din ægtefælle/samlever har besluttet at gå hver til sit, så har i mulighed for at aftale, hvem af jer, der skal blive i boligen.
Såfremt i ikke internt kan blive enige om, hvem der bliver i boligen, afgøres dette ved bevilling eller dom.

Som samlevende har i den ene par ret til at fortsætte lejemålet hvis;

 • i har haft fælles husstand de forudgående to år
 • i har haft samme folkeregister adresse de forudgående to år
 • i har etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold

Dermed er det ikke muligt at overdrage boligen til en datter eller søn, hvis én eller begge forældre fraflytter, da der i dette tilfælde ikke er tale om en egentlig samlivsophævelse.

Når i er nået til enighed om, hvem der bliver boende og fortsætter lejemålet og det er den, som allerede står på lejekontrakten, behøver i ikke foretage jer yderligere i forhold til overdragelse.
Er det den ægtefælle/samlever, der ikke står på lejekontrakten, som skal blive i boligen og fortsætte lejemålet, så skal begge parter skriftligt tilkende give deres ønske om frasigelse/overtagelse til kontoret. Den overtagelse part skal ligeledes oplyse sine kontakt oplysninger. Derudover skal dokumentation for at overdragelsen af lejemålet er berettiget, sendes til kontoret. Dokumentation ved skilsmisse er en kopi af skilsmissebegæring og dokumentation ved samlivsophør er bopælsattester på begge parter.

Så snart vi er blevet bekendt med at i ønsker at overdrage lejemålet, udarbejdes et tillæg til lejekontrakten – også kaldet en allonge – som via mail sendes til jeres digitale underskrift.
Når alle parter har underskrevet allongen er lejemålet overdraget.

Boligsøgning efter skilsmisse/samlivsophør

I forbindelse med skilsmisse/samlivsophør kan det være muligt at få et fortrin til din videre boligsøgning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. er i ikke gift, skal i have boet sammen i mindst to år hos DOMI Bolig
 2. i skal have hjemmeboende boende barn/børn under 18 år, som fortsat skal bo hos den anden forælder i en af DOMI Boligs afdelinger i samme kommune. Reglerne omfatter biologiske og adoptivbørn.
 3. for at blive tildelt fortrin i din boligsøgning, forudsættes følgende dokumentation:

Ved opløst ægteskab:

 • skilsmisse- eller separationspapir
 • bopælsattest på begge parter, som dokumentarer, at i har boet sammen i minimum to år hos DOMI Bolig
 • dokumentation for fælles forældremyndighed eller samvær

Ved brudt parforhold:

 • bopælsattest på begge parter, som dokumenterer, at i har boet sammen i minimum to år hos DOMI Bolig
 • dokumentation for fælles forældremyndighed, og hvis en sådan ikke findes,
 • en samkvemsaftale hvoraf det fremgår, at der er indgået aftale mellem parterne med de fastsatte retningslinjer for samværet

Fortrinnet gælder ét år fra skilsmisse/separation eller efter parforholdets opløsning, og herefter slettes fortrinnet.

Du skal være opmærksom på, at DOMI Bolig ikke kan garantere dig en bolig selvom du søger med fortrin. Fortrinnet giver ikke særlige rettigheder til bestemte boliger, men indgår på ventelisten på lige fod med andre internt boligsøgende.

Dit fortrin bliver aktiveret, når vi har modtaget ovennævnte dokumentation. Vi gemmer ikke denne dokumentation.

Dødsfald

Er din ægtefælle/samlever gået bort eller flyttet på plejehjem, kan du overtage boligen og fortsætte lejemålet.
I nogle tilfælde er der mulighed for at afdødes efterladte blive boende i boligen.
Har den afdøde lejer forsørget en anden, herunder børn under 18 år, har denne ligeledes mulighed for at fortsætte lejemålet.

Ved ægtefælle/samlevers dødsfald har vi brug for at se følgende dokumentation:

 • dødsattest
 • vielsesattest eller bopælsattest, som dokumenterer, at i har boet sammen i minimum to år hos DOMI Bolig

Ved ægtefælle/samlevers flytning til plejehjem har vi brug for at se følgende dokumentation:

 • Lejekontrakt eller lignende for plejehjemsbolig
 • vielsesattest eller bopælsattest, som dokumenterer, at i har boet sammen i minimum to år hos DOMI Bolig

Ved forsørgers/forælders dødsfald har vi brug for at se følgende dokumentation:

 • bopælsattest, som dokumenterer, at i har boet sammen i minimum to år hos DOMI Bolig

Den overtagende part bedes sammen med den påkrævede dokumentation indsende sine kontakt oplysninger på mail til kontoret.

Herefter udarbejdes et tillæg til lejekontrakten – også kaldet en allonge – som via mail sendes til din digitale underskrift.
Når alle parter har underskrevet allongen er lejemålet overdraget.

Service tager sig af de daglige, praktiske udfordringer, der vedrører vores bygninger og de enkelte lejemål.

I hverdagen modtager vi mange henvendelser. Her får du en ide om, hvilke arbejder viceværterne udfører, og hvilke ting du som beboer selv har ansvaret:  

Viceværterne udskifter og reparerer blandt andet:
* Dørhåndtag
* Vandhaner
* Døre og vinduer
* Afløb
* Spejle
* Toiletsæder
* Pærer og lysstofrør i fællesarealerne
* Kontakter og stik
* Ovnlåge pakninger
* Ringklokker
* Termostathoveder
* …

Som beboer har du selv ansvaret for:
* Batterier i ringklokke
* Sikringer
* Pærer i ovn
* Halogenpærer over køkkenbord
* Diverse lysstofrør inkl. glimttændere
* Pærer i emhætte
* Emhætte filtre
* Perlatorer (filtre til vandhaner)
* …

Er du i tvivl om en opgave falder under viceværternes område, er du altid velkommen til at kontakte Service.

Service har base på Venneslaparken 99, 8300 Odder,
og
kan kontaktes mandag – fredag kl. 7.30 – 9.30

8780 2300

send en besked

Har du mistanke om skadedyr i din bolig, er det meget vigtigt, at du reagerer ved straks at kontakte servicekontoret.

8780 2300 (mandag-fredag kl. 7.30 – 9.30)
service@domibolig.dk

Om rotter
Rotter lever overvejende i kloaksystemerne, men engang i mellem søger de op for at finde mad eller lave reder. Det sker som regel, hvis der er opstået et hul i kloak systemet. Oftest holder rotterne sig til udearealerne, men det hænder, at de begiver sig indenfor i kældre, tørrelofter og lejligheder.
Ser du rotter, så anmeld hurtigst muligt
Rotter kan gnave stort set hvad som helst i stykker og de kan springe op til 75 cm. i højden. Samtidig er rotter smittebærere af en lang række sygdomme. Rotten er altså et alvorligt skadedyr. Det er derfor vigtigt, at du anmelder det, hvis du ser en rotte – eller tegn på, at der har været rotter. Du skal hurtigst muligt anmelde det til servicekontoret, som straks tager hånd om problemet.
Tegn på rotter
* Kradselyde i væggene eller under gulvet, når rotterne farer rundt
* Ekskrementer: rotter efterlader mørke, aflange ekskrementer, der er 10-14 mm. lange
* Karakteristisk ubehagelig lugt: rotter efterlader et spor, som lugter som en blanding af kloak og grisestald
* Skader: rotters tænder vokser hele tiden, og rotterne gnaver i træ og plast for at holde dem nede. Rotter kan udgøre en brandfare i dit hus ved at gnave sig igennem elektriske ledninger
* Ødelagt fødevareemballage: rotter kan rive indpakket mad op, og de kan efterlade bidemærker – de kan også rode jord op i potteplanter
* Reder: rotter bygger reder på varme, skjulte steder med strimler af materiale, som eksempelvis avispapir eller stof. Rederne indeholder ofte rotteunger
* Løbegange: rotter graver løbegange i haven, især under kompostbunker eller under et haveskur. De bygger også reder under havebelægning
Hvad skal du gøre, hvis du har fået rotter?
Rottebesøg i en bolig kan udvikle sig til en omfattende og langvarig sag. De formerer sig hurtigt, og de er fantastiske til at undgå fælder og lignende – og man kan desværre ikke lægge gift i en bolig, blandt andet fordi en død rotte kan lugte aldeles forfærdeligt. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med bekæmpelsen med det samme.
Hvad kan du gøre for at undgå rotter?
* Undgå at fodre fugle
* Undgå at lade affald stå frit – smid det altid i lukket beholder
* Har du en have, så sørg for at denne er ryddet op
* Opbevarer du hunde-/katte foder eller lignende i dit skur, skal det være i en tætsluttende, lukket beholder

Som beboer har du mulighed for at blive opdateret om forskellige ting i din afdeling via SMS.

Det kan være informationer om alt fra påmindelser om afdelingsmøde, driftsforstyrrelser, sociale aktiviteter og meget andet.

Er du ikke allerede tilmeldt vores SMS service, har du mulighed for at blive det ved at benytte nedenstående link og indtaste dine kontakt oplysninger.

Tilmelding til SMS service

Vores driftsafdeling varetager snerydning og glatførebekæmpelsen i vores afdelinger.

Som beboer kan du også have et ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse, og omfanget at dette fremgår af din afdelings husorden og vedligeholdelsesreglement. Husk derfor at holde dig opdateret med de gældende reglementer i din afdeling.

I ekstreme situationer med meget sne, må det påregnes at snerydningen prioriteres frem for andre opgaver, så beboerne kan færdes så sikkert som muligt.
I de situationer vil fortove, adgangsveje og hovedstier blive ryddet, saltet og holdt åbne, så vidt det overhovedet er muligt.
Parkeringspladser, trapper og kældernedgange ryddes som anden prioritet, og resten fjernes ved først givne lejlighed.
Som bekendt kan der ofte efter en snestorm forekomme fygesne på lofter og lignende steder.
I den forbindelse bør du være opmærksom på, at forsikringsselskaberne ikke vil dække skader i forbindelse med smeltesne. Derfor opfordres du til selv at undersøge og eventuelt fjerne snedriver. Udgifterne i forbindelse med skader fra smeltesne bliver ikke dækket af afdelingen, og er derfor dit eget ansvar.

For at bo i vores ungdomsboliger er det et krav, at du enten er under uddannelse eller på grund af særlige behov er blevet tildelt boligen af Aarhus Kommune. Derfor er vi forpligtet til at udføre studietjek mindst én gang om året.

Når vi tjekker studieaktivitet, sender vi en studieaktivitetserklæring via mail, som du udfylder og får underskrevet på din uddannelsesinstitution. Er du i lære, må din mester også underskrive. Den udfyldte og underskrevne erklæring returneres til udlejning@domibolig.dk.

Returnerer du ikke studieaktivitetserklæringen rettidigt er du ikke berettiget til at blive i boligen, og vi opsiger lejemålet med tre måneders varsel.

Når du afsluttet dit studie, må du blive i boligen tre måneder efter din dimission.

Har du fået din ungdomsbolig tildelt under særlige vilkår gemme Aarhus Kommune, behøver du ikke udfylde studieaktivitetserklæringen. Derimod skal din sagsbehandler skriftligt bekræfte, at du fortsat er berettiget til at bo i boligen, selvom du ikke er under uddannelse. Når du modtager besked om at det er tid til studietjek, skal du selv kontakte din sagsbehandler. Bekræftelsen fra din sagsbehandler sendes til udlejning@domibolig.dk.

Du kan følge dit vand- og varmeforbrug online igennem Techems Beboer App. Det gælder, hvis du betaler i forbindelse med din husleje betaler aconto vand og/eller varme og bor i en af følgende afdelinger:

Odder

 • 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 48, 51.

Malling og Beder

 • 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47

Du er velkommen til at kontakte os på mail@domibolig.dk, for at få tilsendt et link, så du kan komme i gang.

Læs mere her.

Til hver bolig, der er underlagt vedligeholdelsesordning B, er der oprettet en vedligeholdelseskonto, hvor der via huslejen spares op til den indvendige vedligeholdelse. Man kan sige, at det er en opsparing, der er øremærket til at vedligeholde boligen.

Beløbet på vedligeholdelseskontoen må kun benyttes til:

 • indkøb af malervarer, dette omfatter maling, pensler, leje af stige, tapetserbræt o.l.
 • malerarbejde udført af momsregistreret malerfirma
 • indkøb af gulvlak o.l.
 • afslibning af gulve og gulvlakering foretaget af momsregistreret firma
 • løs pålægning på gulv i køkken, fx vinyl, linoleum eller træ.
Arbejdet skal altid være udført i håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement.
Inden du køber materialer eller bestiller arbejde hos en maler, er det en god idé at kontakte vores administration, og få oplyst beløbet på din boligs vedligeholdelseskonto.
Herefter køber du selv materialerne eller bestiller arbejdet ved et selvvalgt firma og betaler for det pågældende. Husk at fakturaen skal udstedes til dig.
Når arbejdet er færdig, kontakter du serviceafdelingen for at træffe aftale om at få arbejdet godkendt af en vicevært. Ved godkendelse sender du faktura til vores økonomiafdeling, som refunderer beløbet for vedligeholdelsesarbejdet til dig. Bemærk, at fakturaen skal fremsendes senest 3 måneder fra indkøbsdatoen. Derudover skal du være opmærksom på at arbejdsløn for eget arbejde ikke godtgøres og de samlede udgifter mindst være kr. 300,- og højest saldoen på vedligeholdelseskontoen.
Når du opsiger dit lejemål spærres vedligeholdelseskontoen. Det betyder, at du ikke længere kan disponere over den.

Driftens opgaver er oftest årstidsbestemt. 
Her kan du se, hvornår vi prioriterer hvad:

Årshjul med Driftens opgaver